[capt.1044a2e6dc424b1794bb7d558f5e9b86.venezuela_chavez_vs_tv_car120.jpg]